ru
Video

Alexandr Chernov

Skolkovo Foundation

About speaker