ru
Video

Yuriy Hohlov

Institute of the Information Society

About speaker