ru
Video

Aleksey Kalenchuk

Skolkovo Foundation

About speaker