ru
Video

Sergey Gorkov

Vnesheconombank

About speaker