ru
Video

Alexey Belyakov

Skolkovo Foundation

About speaker