ru
Video

Sergey Khodakov

Skolkovo Foundation

About speaker